Fundacja Szlachetne Zdrowie zaangażowała się działania związane z ekonomią społeczną i 01 kwietnia 2016 r.
oprócz działalności nieodpłatnej prowadzi także działalność odpłatną pożytku publicznego.

Na podstawie § 10 pkt 2 Statutu Fundacji Szlachetne Zdrowie, Zarząd Fundacji podjął w dniu 30 marca 2016 r.
uchwałę nr 1/2016 w sprawie podjęcia z dniem 01.04.2016 roku oprócz prowadzonej nieodpłatnej działalności
statutowej także odpłatnej działalności statutowej, w tym w szczególności obejmujące:
1. usługi asystenckie/opiekuńcze, pielęgnacyjne, socjalne, inne z obszaru pomocy społecznej,
2. usługi medyczne, fizjoterapeutyczne, ćwiczenia/zajęcia usprawniające psycho-ruchowo,
3. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, pomoc prawna i psychologiczna,
4. działalność/ usługi szkoleniowo-edukacyjne,
5. działalność/ usługi reklamowe oraz promocyjno-informacyjne,
6. działalność gastronomiczną, w tym cateringową,
7. usługi serwisowe i remontowo-budowlane,
8. organizację turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych, rekreacyjnych, turystyczno-wypoczynkowych, itp.,
9. usługi przewozowe, transport, w tym specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych,
10. wynajem pomieszczeń, w tym zakwaterowanie i wyżywienie,
11. handlu, w tym prawami i rzeczami wytworzonymi, zakupionymi i/lub podarowanymi.

Zgodnie z uchwałą odpłatna działalność statutowa jest prowadzona bezpośrednio przez Fundację i jest dla niej
prowadzony wyodrębniony rachunek bankowy oraz jest prowadzona księgowość umożliwiająca analizę jej wyniku
finansowego. Odpłatna działalność statutowa, zgodnie z uchwałą może prowadzona także we współpracy z innymi
podmiotami – osobami fizycznymi lub prawnymi, a zasady organizacji i prowadzenia odpłatnej działalności, w tym
ustalanie dokładnego ich zakresu, zasady świadczenia oraz ceny za usługi, są określane przez Zarząd Fundacji lub
osobę upoważnioną przez Zarząd Fundacji.

Działalność odpłatna Fundacji Szlachetne Zdrowie będzie prowadzona zgodnie z art. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym z uwzględnieniem zasady że
wynagrodzenie osiągnięte z tytułu odpłatnych usług nie będzie wyższe od kosztów ich realizacji, w przyjętych
okresach rozliczeniowych, którym będzie rok sprawozdawczy (kalendarzowy), chyba że Zarząd postanowi inaczej i
przyjmie inny okres rozliczeniowy dotyczący wyniku finansowego prowadzonej odpłatnej działalności. Zgodnie z
uchwałą 1/2016, z dnia 30 marca 2016 r. w przypadku prowadzenia działalności odpłatnej gdy zostanie osiągnięta
nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności odpłatnej to w całości zostanie ona przeznaczona na nieodpłatną
działalność statutową Fundacji Szlachetne Zdrowie.
Kolejnym etapem rozwoju działań związanych z ekonomią społeczną jest decyzja, że Fundacja Szlachetne Zdrowie
wspólnie z Europejską Fundacją Rozwoju Osób Niepełnosprawnych powołała Spółdzielnię Socjalną "Wrotków",
która działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 94
poz.651 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. nr 188, poz. 1848 z późn.