Fundacja Szlachetne Zdrowie realizuje Projekt pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” z dnia 07-11-2021 r. - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcie większej samodzielności oraz niezależności w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług asystenckich.

Fundacja Szlachetne Zdrowie od dnia 01-01-2022 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. "Ośrodek Integracji Społecznej", którego celem zwiększenie samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich rozwoju społecznego i zawodowego oraz umożliwienie im aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Fundacja Szlachetne Zdrowie informuje, że oferta dotycząca realizacji usług asystenckich złożona do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2022 o sfinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, została umieszczona na liście ofert zaakceptowanych do dofinansowania w 2022 r. ale z kwotą o ponad 30% mniejszą niż wnioskowano w ofercie.

Fundacja Szlachetne Zdrowie, w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi, realizuje projekt „Szansa na zmiany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, (RPLU.11.01.00-06-0030/20), w terminie od 01 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W 2020/2021 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad psychologicznych realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z  art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie). Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych. Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, 3 razy w tygodniu ( poniedziałek, wtorek, środę ) w przypadku dnia wolnego wypadającego w dzień dyżuru - przesunięty na następny dzień roboczy. Dyżur świadczony przez 2 godziny dziennie (12:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.

Zapraszamy do korzystania z usług.