Fundacja Szlachetne Zdrowie informuje, że oferta dotycząca realizacji usług asystenckich złożona do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2022 o sfinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, została umieszczona na liście ofert zaakceptowanych do dofinansowania w 2022 r. ale z kwotą o ponad 30% mniejszą niż wnioskowano w ofercie.

Fundacja Szlachetne Zdrowie, w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi, realizuje projekt „Szansa na zmiany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, (RPLU.11.01.00-06-0030/20), w terminie od 01 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W 2020/2021 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad psychologicznych realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z  art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie). Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych. Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, 3 razy w tygodniu ( poniedziałek, wtorek, środę ) w przypadku dnia wolnego wypadającego w dzień dyżuru - przesunięty na następny dzień roboczy. Dyżur świadczony przez 2 godziny dziennie (12:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.

Zapraszamy do korzystania z usług.

Fundacja Szlachetne Zdrowie realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2020 oraz 2021, który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, poprzez realizację usług asystenckich. Adresatami Programu jest 20 dorosłych osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne, w tym co najmniej 70% uczestników Programu będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Fundacja Szlachetne Zdrowie od dnia 22-06-2020 r. do 22-12-2020 r. realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, będący elementem "Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020", dofinansowany przez Gminę Lublin-miasto na prawach powiatu.

Celem programu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym dla ok. 20 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są pełnoletni - niepełnosprawni mieszkańcy miasta Lublin ze znacznym stopniem (ok. 60%) oraz z umiarkowanym stopniem (ok.40%).