Fundacja Szlachetne Zdrowie realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2020 oraz 2021, który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, poprzez realizację usług asystenckich. Adresatami Programu jest 20 dorosłych osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne, w tym co najmniej 70% uczestników Programu będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Fundacja Szlachetne Zdrowie od dnia 22-06-2020 r. do 22-12-2020 r. realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, będący elementem "Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020", dofinansowany przez Gminę Lublin-miasto na prawach powiatu.

Celem programu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym dla ok. 20 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są pełnoletni - niepełnosprawni mieszkańcy miasta Lublin ze znacznym stopniem (ok. 60%) oraz z umiarkowanym stopniem (ok.40%).

Fundacja Szlachetne Zdrowie jest realizatorem projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, który ma na celu zwiększenie samodzielności, niezależności w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Projekt polegała na świadczeniu usług asystenckich oraz udzielaniu wsparcia doradczego w celu opracowania i realizacji indywidualnego planu działania opracowanego dla każdego Beneficjenta Ostatecznego (BO) projektu.

Fundacja Szlachetne Zdrowie jest realizatorem projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”, mający na celu zwiększenie samodzielności, niezależności funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi. Projekt polegała głównie na świadczeniu usług asystenckich oraz wsparcia doradczego w celu opracowania i realizacji indywidualnego planu działania.