Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Szlachetne Zdrowie" zwana dalej „Fundacją", została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Renatę Mierzwę z dnia 05.12.2002 roku w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Sądowej 10/1, Repertorium A Nr 5762/2002, z woli następujących Fundatorów:

 1. Anna Augustowska
 2. Adam Gąsiorowski
 3. Anna Gąsiorowska
 4. Miłosz Gąsiorowski
 5. Sławomir Gąsiorowski
 6. Wiktoria Lena Gąsiorowska
 7. Leszek Gzella
 8. Sylwester Janik
 9. Leszek Liszcz
 10. Paweł Mitrus
 11. Marek Stępniak
 12. Bogusława Suszek
 13. Zbigniew Suszek

i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 21/84, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną i zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 3

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Siedziba Fundacji znajduje się w mieście Lublinie, gdzie mieści się Zarząd Fundacji.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.

§ 6

Ze względu na cele Fundacji nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ze względu na ochronę zdrowia.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz wyrównywanie szans osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej reintegracji oraz rehabilitacji medycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

§ 9

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

 1. organizowanie, finansowanie i prowadzenie porad i informacji z zakresu prawnego, psychologicznego, zdrowotnego, doradztwa zawodowego, ekonomicznego, socjalnego, itp.;
 2. wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej, w tym współpraca z instytucjami oraz pracodawcami w zakresie tworzenia miejsc pracy i zatrudnienia;
 3. organizowanie, finansowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilitacyjnych;
 4. promowanie rodziny oraz zagadnień związanych z prokreacją, pomoc w leczeniu i finansowaniu kosztów leczenia bezpłodności, organizowanie spotkań matek w celu dzielenia się doświadczeniami macierzyństwa, organizowanie odczytów na temat prokreacji z udziałem specjalistów z tego zakresu;
 5. pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno - bytowych, organizowanie zbiórek żywności, odzieży, węgla oraz pomoc finansowa w uiszczaniu opłat czynszowych osobom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 6. pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy, organizowanie zbiórek leków i sprzętu rehabilitacyjno-leczniczego;
 7. organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych;
 8. inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie ze społecznością lokalną, organizowanie seminariów, szkoleń, współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;
 9. organizowanie imprez integracyjnych, rekreacyjnych, turystycznych, zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie;
 10. inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej i socjalnej, organizowanie ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych, tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, zatrudnienia chronionego oraz podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie;
 11. organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej, w tym organizowanie zbiórek publicznych w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie;
 12. inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do znoszenia barier urbanistycznych, architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych;
 13. organizowanie i udzielanie pomocy w zaspokojeniu potrzeb duchowych i religijnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpraca z parafiami kościołów różnych wyznań.
 14. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie na każdym poziomie kształcenia, w tym na poziomie wyższym; prowadzenie promocji i wspomaganie edukacji;
 15. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla organizacji pozarządowych, szkół, urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom, a także dla asystentów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy służących pomocą osobom niepełnosprawnym, osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom;
 16. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, w tym edukacji na odległość i zatrudnienia, w tym w formie pracy zdalnej;
 17. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie;
 18. organizowanie, finansowanie, promowanie oraz prowadzenie działań z zakresu kultury i sztuki, w szczególności filmu, fotografii, poezji, prozy, muzyki, malarstwa, multimediów i innych nowatorskich form i metod prowadzenia działań kulturalnych;
 19. organizowanie, finansowanie i prowadzenie różnorodnej działalności wydawniczej, w tym w formie multimedialnej, dostępnej dla osób niewidomych i niesłyszących;
 20. organizowanie, finansowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, dotyczących rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie.

§ 10

 1. W realizacji celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, organizacji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową.
 3. Dochody z działalności odpłatnej przeznaczane są w całości na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inny majątek nabyty przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. dotacji, darowizn, spadków, zapisów i subwencji
 2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 3. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych
 4. dywidendy z obligacji, akcji i z udziałów oraz odsetek od lokat bankowych
 5. odpłatnej działalności statutowej
 6. środków od sponsorów

§ 14

Majątek i dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przekracza długi spadkowe.

 

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 16

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 17

Fundatorzy mogą pełnić funkcje w Radzie Fundacji lub Zarządzie Fundacji z zastrzeżeniem zakazu jednoczesnego łączenia funkcji w organach Fundacji. Zakaz łączenia funkcji dotyczy wszystkich osób powoływanych do organów Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji składa się z 2 do 6 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący, a podczas jego nieobecności lub na podstawie upoważnienia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

§ 19

Pierwszy skład Rady Fundacji, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący powoływany jest przez Fundatorów w formie uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Fundatorów z wyłączeniem procedur określonych w statucie.

§ 20

Kolejne zmiany w składzie Rady Fundacji, w tym wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonywane są przez Radę Fundacji w formie uchwał.

§ 21

Wszystkie uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Każdy członek Rady Fundacji ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22

Rada Fundacji odbywa co najmniej jedno posiedzenie w roku kalendarzowym. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu Fundacji skierowany do Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 23

Każdy z członków Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji powinien otrzymać zawiadomienie na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Fundacji.

§ 24

Rada Fundacji pełni funkcje organu stanowiącego, opiniodawczego, konsultacyjnego i kontrolnego wobec Zarządu Fundacji we wszystkich sprawach związanych z działalnością statutową Fundacji.

§ 25

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji z zastrzeżeniem, że nie może to prowadzić do zmiany głównych celów, dla których powołana została Fundacja i pozostawać w sprzeczności z wolą Fundatorów Fundacji
 2. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji
 3. występowanie z wnioskami i zapytaniami we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji do Zarządu Fundacji
 4. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności przedstawianych przez Zarząd Fundacji
 5. przedstawianie Zarządowi Fundacji własnych propozycji dotyczących działalności Fundacji
 6. udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski Zarządu Fundacji w ciągu 1 miesiąca od ich zgłoszenia Radzie Fundacji
 7. występowanie do Zarządu Fundacji o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Fundacji
 8. uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym
 9. przyjmowanie corocznie sprawozdania merytorycznego i finansowego w formie uchwały z działalności Zarządu Fundacji
 10. wysuwanie kandydatur na członków do Rady Fundacji 
 11. uchwalanie wewnętrznych regulaminów pracy Rady Fundacji
 12. wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji
 13. podjęcia uchwały w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji
 14. ustalania zasad wynagradzania członków Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji w związku z pełnieniem funkcji w organach Fundacji.


§ 26

Rada Fundacji podejmuje uchwały w sprawie powoływania i odwoływania członka lub członków Zarządu Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w ciągu 1 miesięcy od daty złożenia wniosku w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji.

§ 27

Zmiany w składzie Rady Fundacji mogą nastąpić w szczególności w przypadku wygaśnięcia, utraty lub pozbawienia mandatu dotychczasowego członka Rady Fundacji. Przyczyną wygaśnięcia, utraty lub pozbawienia mandatu członka Rady Fundacji może być:

 1. śmierć członka Rady Fundacji
 2. pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji
 3. trwała utrata kontaktu z członkiem Rady Fundacji trwająca ponad 1 rok
 4. pozbawienie mandatu na podstawie uchwały Rady Fundacji.


§ 28

Podstawą pozbawienia mandatu członka Rady Fundacji może być w szczególności:

 1. uchylanie się od uczestniczenia w pracach Rady Fundacji
 2. nie realizowanie uchwał Rady Fundacji
 3. działanie na szkodę Fundacji
 4. narażanie na szwank dobrego imienia Fundacji
 5. inne rażące naruszenie porządku prawnego i zasad współżycia społecznego
 6. zaistnienie innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady Fundacji.


§ 29

Członek Rady Fundacji będący Fundatorem może zrezygnować z członkostwa lub czasowo zawiesić swój udział w pracach i składzie Rady Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 30

Fundatorzy Fundacji mogą być członkami Zarządu Fundacji z zastrzeżeniem zakazu łączenia członkostwa w organach Fundacji.

§ 31

Zarząd Fundacji składa się od 2 do 6 osób, w tym pełniących funkcje Prezesa i Wiceprezesa.

§ 32

Pierwszy skład Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorów w formie uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Fundatorów z wyłączeniem procedur określonych w statucie.

§ 33

Zarząd Fundacji ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji.

§ 34

Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz
 2. uchwala wieloletnie i roczne plany Fundacji
 3. zarządza majątkiem Fundacji
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy
 5. ustala regulamin Biura Fundacji
 6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne
 7. powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji
 8. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia
 9. współpracuje z Radą Fundacji w zakresie wyznaczania planów działania Fundacji oraz określania form realizacji jej celów statutowych
 10. składa Radzie Fundacji coroczne sprawozdania – merytoryczne i finansowe ze swojej działalności
 11. odpowiada na zapytania, wnioski Rady Fundacji
 12. występuje do Rady Fundacji z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członka lub członków Zarządu Fundacji
 13. konstytuuje skład Zarządu i oraz wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu
 14. zgłasza Radzie Fundacji kandydatów na członków do organów Fundacji
 15. zgłasza Radzie Fundacji propozycje zmian w statucie Fundacji
 16. zgłasza Radzie Fundacji propozycje likwidacji lub połączenia Fundacji z inną Fundacją
 17. uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji z prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada Fundacji
 18. uchwala wewnętrzne regulaminy działalności Zarządu Fundacji.


§ 35

Zarząd Fundacji odbywa co najmniej cztery posiedzenia w ciągu roku kalendarzowego.

§ 36

Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są z własnej inicjatywy na wniosek Prezesa Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu.

§ 37

Posiedzenia nadzwyczajne Zarządu Fundacji odbywane na wniosek skierowany do Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu w ciągu 1 miesiąca od wpłynięcia do Zarządu Fundacji wniosku w tej sprawie.

§ 38

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§ 39

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych bez względu na ich wysokość wymagają podpisu osoby pełniącej funkcje Prezesa lub Wiceprezesa lub podpisu dwóch osób pełniących funkcje członków Zarządu.

 

Rozdział V
ZMIANA STATUTU

§ 40

Zmiany statutu może dokonać Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Uchwała w sprawie zmian w statucie podejmowana jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 liczby członków Rady Fundacji.

§ 41

Rada Fundacji podejmuje uchwały w sprawie zmian w statucie w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku w tej sprawie przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 43

Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej wymaga uprzedniej zmiany statutu Fundacji.

§ 44

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 45

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 46

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu. Likwidatora Fundacji powołuje Rada Fundacji.

§ 47

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji, w porozumieniu z Radą Fundacji.

§ 48

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.