Fundacja Szlachetne Zdrowie jest realizatorem projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, który ma na celu zwiększenie samodzielności, niezależności w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Projekt polegała na świadczeniu usług asystenckich oraz udzielaniu wsparcia doradczego w celu opracowania i realizacji indywidualnego planu działania opracowanego dla każdego Beneficjenta Ostatecznego (BO) projektu.

Adresatami projektu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zamieszkałe zgodnie z KC na terenie województwa lubelskiego, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Rekrutacja 32 BO do projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w Karcie zgłoszenia do projektu, w której Kandydat do projektu będzie podawał informacje podlegającej ocenie w procesie rekrutacji, w tym między innymi dotyczące:

 • stopnia/ rodzaju niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub w zakresie zmysłów,
 • miejscu zamieszkania zgodnie z KC, w tym miasto/wieś,
 • stanie rodzinnym, w tym zamieszkiwaniu samotnie lub z innym członkiem rodziny będącym także ON,
 • wieku i sytuacji zdrowotnej,
 • wykształcenia,
 • sytuacji zawodowej,
 • sytuacji i aktywności społecznej,
 • sytuacji materialnej,
 • barierach utrudniających udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami,
 • rodzaju i zakresie oczekiwanej pomocy,
 • uzasadnienia przedstawionego przez Kandydata o udziale w projekcie.

Główne formy wsparcia w ramach projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”:

 • świadczenie usług asystenckich,
 • wsparcie doradcze w celu opracowania i realizacji indywidualnego planu działania.

Termin realizacji Projektu zaplanowany został na okres 12 miesięcy, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 roku. Wartość projektu wynosi: 383 617,92 PLN, w tym wkład prywatny finansowy Fundacji wynosi: 19 440,92PLN, a kwota 364 177,00 PLN, jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, z dnia 24-09-2018 r.

 

Zgłoszenia do projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” należy składać/ przesyłać na Karcie zgłoszenia przesyłając:

Obecnie ze względu na brak miejsc zapisy przyjmowane są na listę rezerwową.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”

Regulamin projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”