Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie diagnozy potrzeb obejmującej opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji – zadanie 1 oraz przeprowadzenie usług z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego – zadanie 2, przez doradcę zawodowego dla 60 Uczestników Projektu „Szansa na zmiany” (nr RPLU.11.01.00-06-0030/20), zgodnie z zasadą rozeznania rynku wybrana została oferta złożona przez:

Joanna Kuźmiuk