Renta socjalna jest drugim, obok renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczeniem rentowym, z którego mogą, po spełnieniu określonych wymagań, skorzystać osoby niepełnosprawne.

Read More: Renta socjalna

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Read More: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Sporo w ostatnich latach było „zamieszania” jeżeli chodzi o czas pracy osób niepełnosprawnych. Było to wynikiem wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2012 roku zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które określiły że czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będzie wynosił maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Read More: Czas pracy osoby niepełnosprawnej