Fundacja Szlachetne Zdrowie od dnia 22-06-2020 r. do 22-12-2020 r. realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, będący elementem "Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020", dofinansowany przez Gminę Lublin-miasto na prawach powiatu.

Celem programu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym dla ok. 20 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są pełnoletni - niepełnosprawni mieszkańcy miasta Lublin ze znacznym stopniem (ok. 60%) oraz z umiarkowanym stopniem (ok.40%).

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:

 • Pełnoletniość (ukończone 18 lat)
 • Posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Zamieszkiwanie na terenie miasta Lublina.
 • Nieuczestniczenie równocześnie w innych projektach dofinansowanych ze środków Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu, w ramach "Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020", jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb związanych z realizacją Projektu, w tym związanych z rekrutacją oraz sprawozdawczością przekazywanych do Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu , zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Złożenie i podpisanie „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 • Po zakwalifikowaniu do programu - podpisanie „oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”

USŁUGI ASYSTENCKIE W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDĄ OBEJMOWAĆ POMOC W:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Osoby zainteresowane usługami asystenckimi prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 533 330 370 w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia dokumentacji projektowej.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020